เซลล์กัลวานิก

posted on 20 Feb 2011 10:43 by leelawat
     เซลล์กัลวานิก (Galvanic Cell) หรือ เซลล์โวลตาอิก (Voltaic Cell) เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมี ที่สารทำปฏิกิริยากันแล้วให้กระแสไฟฟ้าออกมา เป็นเซลล์ที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ โดยมีค่า เป็นค่าบวกเสมอ
 
     เซลล์กัลวานิก ประกอบด้วย 2 ครึ่งเซลล์ โดยแต่ละครึ่งเซลล์ประกอบด้วย ขั้วไฟฟ้า (Electhode) ที่จุ่มลงไปในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) แต่ละขั้วไฟฟ้าจะเชื่อมกันด้วยลวดตัวนำ ซึ่งมีโวลต์มิเตอร์ต่ออยู่ หากมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังขั้ว Cathode เข็มของโวลต์มิเตอร์จะเบนไปทางนั้น และระหว่างสองครึ่งเซลล์จะเชื่อมกันด้วย สะพานไอออน หรือ สะพานเกลือ (Salt bridge) ซึ่งทำหน้าที่รักษาสมดุลของไอออนในแต่ละครึ่งเซลล์
 
 
ภาพตัวอย่างของเซลล์กัลวานิก
 
     ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกเป็น ปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ปฏิกิริยา ได้แก่

1. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) เป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอน เกิดขึ้นที่ขั้วลบ หรือ Anode
 
2. ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction Reaction) เป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน เกิดขึ้นที่ขั้วบวก หรือ Cathode
 
*ปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ คือ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยารีดักชัน ที่เกิดขึ้น
 
 
 
ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์

ครึ่งเซลล์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการให้รับ e-  ของครึ่งเซลล์ต่างๆ จะใช้ครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนเขียนแทนด้วย Pt(s) | H2(1atm) | H+(1M) และกำหนดให้ค่าศักย์ไฟฟ้าของไฮโดรเจนที่สภาวะมาตรฐาน (25°C,1atm) มีค่าเท่ากับ 0 volt

Eo H2  =    0.00     Volt

การวัดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน ของเซลล์ไฟฟ้าใดๆ ทำได้โดยการนำครึ่งเซลล์มาตรฐานไฮโดรเจนต่อกับครึ่งเซลล์ที่สนใจ และขั้วไฟฟ้าจะต้องจุ่มอยู่ในสารละลายเข้มข้น 1 M. โดย

 E°Cell    =    E°Cathode - E°Anode

 

 
 
ค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์

= -

 
ถ้า E°Cell    >    0   ปฏิกิริยาเกิดได้   

     E°Cell    <    0   ปฏิกิริยาเกิดไม่ได้  หรือเกิดได้ในทิศตรงกันข้าม

     E°Cell    =    0    ปฏิกิริยาเกิดไม่ได้แน่นอน

 

 

 

แหล่งอ้างอิง:

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/electrochem05.htm

http://www.saskschools.ca/curr_content/chem30_05/6_redox/redox2_2.htm

Comment

Comment:

Tweet

#7 By (91.212.226.136) on 2011-12-21 13:50

#6 By (91.212.226.136) on 2011-12-21 13:50

#5 By (91.212.226.136) on 2011-12-21 13:49

#4 By (91.212.226.136) on 2011-12-21 13:49

#3 By (91.212.226.136) on 2011-12-21 13:49

The <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> seem to be important for people, which would like to ground their own business. In fact, that's comfortable to receive a term loan.

#2 By MackDale24 (91.212.226.136) on 2011-12-21 13:49

surprised smile

#1 By (110.164.148.151) on 2011-07-09 14:40